Enter your keyword

partneralimentatie

VASTSTELLING EN WIJZIGING PARTNERALIMENTATIE

Wat is partneralimentatie?

Als u, nadat u gehuwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap heeft gehad, dan wel in een samenlevingscontract afspraken heeft gemaakt over partneralimentatie, onvoldoende inkomsten heeft om van te leven, kunt u een verzoek doen om alimentatie te ontvangen van uw ex-partner. Het kan ook zijn dat u juist alimentatie moet betalen. Of er reden is om partneralimentatie vast te stellen, is afhankelijk van allerlei regels. Zo wordt rekening gehouden met de levensstandaard ten tijde van het huwelijk en de draagkracht van degene die alimentatie betaalt.

De hoofdregel is dat er na een scheiding maximaal 12 jaar partneralimentatie betaald wordt. Bij een kinderloos huwelijk dat niet meer dan 5 jaar geduurd heeft, is de duur beperkt tot de duur van het huwelijk

Wanneer kan ik aanspraak maken op alimentatie?

Behoefte is een voorwaarde voor vaststelling van alimentatie. Men is behoeftig indien men niet zelf volledig in het eigen levensonderhoud kan voorzien. Dat wil zeggen indien men zelf onvoldoende inkomsten heeft en die ook in redelijkheid niet kan verwerven. De vast te stellen alimentatie mag de behoefte of de draagkracht niet overstijgen. De laagste van de twee vormt dus het maximum.

Wat zijn Trema-normen?

Trema-normen worden ook wel alimentatienormen genoemd die zijn vastgelegd in het Trema-rapport. Dit rapport bevat de aanbevelingen en rapporten van de Werkgroep Alimentatienormen van de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak. Het rapport geeft aanbevelingen voor eenvormige praktische invulling van de wettelijke maatstaven, behoefte en draagkracht. Het rapport kan worden geraadpleegd via www.rechtspraak.nl.

Hoe kan alimentatie worden gewijzigd?

Een rechterlijke uitspraak of een overeenkomst over alimentatie kan in onderling overleg of door de rechter worden gewijzigd wanneer zij later door een wijziging in de omstandigheden ophoudt aan de wettelijke maatstaven te voldoen. Vereist is een wijziging van de omstandigheden zoals die door de rechter ten tijde van zijn beslissing zijn vastgesteld, respectievelijk van de omstandigheden waarbij partijen bij het sluiten van de overeenkomst zijn uitgegaan. Er moet zich een wijziging van omstandigheden hebben voorgedaan die meebrengt dat de uitspraak van de overeenkomst niet meer aan de wettelijke maatstaven voldoet. Niet elke wijziging van omstandigheden is voldoende voor
wijziging van de alimentatie. Als een door de rechter vastgestelde of tussen partijen overeengekomen alimentatie voor wijziging vatbaar is, moet een nieuwe alimentatie worden vastgesteld aan de hand van alle op dat moment bestaande feiten en omstandigheden. Een rechterlijke uitspraak over alimentatie kan ook worden gewijzigd als zij van aanvang af niet aan de wettelijke maatstaven heeft beantwoord omdat bij die uitspraak van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan. Een overeenkomst over alimentatie kan ook worden gewijzigd indien zij is aangegaan met grove miskenning van de wettelijke maatstaven.

Wanneer stopt de alimentatie?

De alimentatie stopt als de alimentatiegerechtigde of de alimentatieplichtige overlijdt.
De alimentatie stopt als de alimentatiegerechtigde niet meer behoeftig is omdat hij/zij volledig in het eigen levensonderhoud kan voorzien.
De alimentatie stopt als de alimentatiegerechtigde met een ander gaat samenleven als waren zij gehuwd of als hadden zij een geregistreerd partnerschap laten registreren. De alimentatie stopt indien de rechtbank heeft beslist dat de alimentatieplichtige geen draagkracht (meer) heeft om de alimentatie te betalen.

De alimentatie stopt automatisch als men, gerekend vanaf de echtscheidingsdatum, vijf respectievelijk twaalf jaar alimentatie heeft ontvangen.

Hoe verleng ik de alimentatie?

Na het verstrijken van de alimentatieperiode van maximaal vijf respectievelijk twaalf jaar, kan de alimentatiegerechtigde binnen drie maanden een verzoek bij de rechtbank indienen tot verlenging van de alimentatietermijn. Indien de beëindiging van de uitkering ten gevolge van het verstrijken van de termijn van zo ingrijpende aard is dat ongewijzigde handhaving van die termijn naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van de alimentatiegerechtigde kan worden gevergd, kan de rechter op verzoek van de alimentatiegerechtigde de alimentatietermijn verlengen. De eisen waaraan moet zijn voldaan zijn zwaar.

Mijn ex woont samen, mag ik stoppen met alimentatie betalen?

Uit de wet volgt dat de alimentatieplicht eindigt wanneer de alimentatiegerechtigde opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat of is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren. Als criteria voor het samenleven als waren zij gehuwd gelden een gemeenschappelijke huishouding en wederzijdse verzorging. De alimentatieplichtige moet de samenleving bewijzen als deze door de alimentatiegerechtigde wordt ontkend. Op de alimentatieplichtige rust de bewijslast. Als de alimentatieverplichting is opgenomen in een beslissing van de rechter kunt u als alimentatieplichtige niet zomaar stoppen met betalen. In het algemeen is daar een uitspraak van een rechter voor nodig. Vraag ons kantoor om advies als zich deze situatie voor doet.

Wat is een niet-wijzigingsbeding?

Als partijen een alimentatie zijn overeengekomen of hebben afgesproken dat erover en weer geen alimentatie verschuldigd is, kan daaraan een niet-wijzigingsbeding worden gekoppeld. Het beding betekent dat genoemde afspraak niet gewijzigd kan worden, ook niet indien in de toekomst sprake zal zijn van een wijziging van omstandigheden. Wijziging kan wel
plaatsvinden in geval van zo ingrijpende wijziging van omstandigheden dat de partij die de wijziging verzoekt naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer aan het niet-wijzigingsbeding mag worden gehouden.

Wet Herziening Partneralimentatie

U heeft via de media waarschijnlijk wel kennisgenomen van het wetsvoorstel herziening partneralimentatie.  Op 11 december 2018 heeft de Tweede kamer ingestemd met het voorstel.  De nieuwe wet zal ingaan op 1 januari 2020 en beperkt de duur van de partneralimentatie. Hiermee wordt de duur van de partneralimentatie de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Wie 6 jaar gehuwd is geweest hoeft dus maximaal 3 jaar alimentatie te betalen. Daarop zijn twee wettelijke uitzonderingen:

– langdurige huwelijken en;
– huwelijken met jonge kinderen.

Met deze wet wordt bij huwelijken langer dan 15 jaar, waarbij de scheidende echtgenoten geboren zijn voor 1 januari 1970, de duur van de
partneralimentatie maximaal 10 jaar. Deze uitzondering vervalt na 7 jaar. Alimentatiegerechtigden van 50 jaar en ouder die langer dan 15 jaar zijn getrouwd, waarbij de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd binnen 10 jaar na de echtscheiding bereikt, heeft recht op maximaal 10 jaar alimentatie. Bij huwelijken met kinderen, die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt, wordt de duur van de partneralimentatie maximaal 12 jaar, te weten tot het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt.

In de wet is een hardheidsclausule voor schrijnende gevallen opgenomen en is voorzien in overgangsrecht. Ook worden de berekeningen van de behoefte en draagkracht, die aan de beschikking over het verstrekken van levensonderhoud ten grondslag liggen, verstrekt aan de verzoeker en de in de procedure verschenen belanghebbenden.

Daarnaast leidt het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd door de alimentatieplichtige niet automatisch tot het vervallen van de alimentatieverplichting. Deze maatregel verbetert de positie van alimentatiegerechtigden van 50 jaar en ouder.

Voor alle gevallen waarbij een verzoek tot echtscheiding is ingediend vóórdat de nieuwe wet intreedt, geldt het huidige recht. Ook alle echtscheidingen die vóór de datum van de intreding van de nieuwe wet zijn uitgesproken, worden op basis van het huidige recht behandeld.

Partijen kunnen er gezamenlijk voor kiezen dat het nieuwe stelsel van toepassing is

Heeft u vragen over het bovenstaande of over een ander onderwerp? U kunt ons bellen op 070-3154000, of mailen op secretariaat@chambersadvocaten.nl.