Enter your keyword

ouderschapsplan

OUDERSCHAPSPLAN OF OMGANGSREGELING

Wat is een ouderschapsplan?

Ouders die uit elkaar gaan, leggen de afspraken over de invulling van hun ouderschap over hun minderjarige kinderen vast in een ouderschapsplan. Er worden afspraken gemaakt over onder meer verzorging, ontwikkeling en opvoeding. Een ouderschapsplan wordt ook wel zorgplan of zorgmodel genoemd.

De Wet Bevordering Voortgezet Ouderschap en Zorgvuldige Scheiding bepaalt dat ouders die gaan scheiden, verplicht zijn een dergelijk ouderschapsplan op te stellen. Als er kinderen zijn, verplicht de rechtbank de ouders eerst om een ouderschapsplan op te stellen. Daarna komen pas de overige onderwerpen aan bod. Alleen als wordt aangetoond dat het de ouders niet lukt om overeenstemming te bereiken over de inhoud van het ouderschapsplan, zal de rechtbank daarover een oordeel vellen en de echtscheiding uitspreken ondanks het ontbreken van een ouderschapsplan.

Wat moet er in een ouderschapsplan staan?

Volgens de Wet Bevordering Voortgezet Ouderschap en Zorgvuldige Scheiding moet een ouderschapsplan afspraken bevatten over minimaal de volgende onderwerpen;

 • de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken of de omgangsregeling;
 • de verdeling van de kosten van verzorging en opvoeding;
 • de verdeling van de vakantie- en feestdagen.

Daarnaast worden in een ouderschapsplan onder meer de volgende punten geregeld:

 • de dagelijkse zorg voor de kinderen;
 • halen en brengen van de kinderen;
 • school;
 • sport;
 • medische zorg;
 • financiën (beheer spaarrekeningen, bijdragen van de ouders);
 • communicatie tussen de ouders (informeren en raadplegen);
 • contact met de familie van iedere ouder.

Wat is co-ouderschap?

Co-ouderschap is geen wettelijke term. In de praktijk wordt de term co-ouderschap gebruikt als de zorg over de kinderen (bijna) bij helfte tussen de ouders wordt gedeeld. De term co-ouderschap dient niet verward te worden met gezamenlijk gezag. Gezamenlijk gezag ziet op de ouderlijke verantwoordelijkheid en het nemen van belangrijke beslissingen over de kinderen door de ouders.

Wat is een zorgregeling?

Een zorgregeling wordt ook wel een zorgverdeling of omgangsregeling genoemd. Het betreft een regeling waarin wordt vastgelegd hoe de dagelijkse zorg voor de kinderen is geregeld. Ofwel wanneer de kinderen bij moeder respectievelijk vader verblijven.

Wat als een van de ouders overlijdt?

In beginsel oefenen ouders gezamenlijk het gezag uit over de uit hun huwelijk geboren kinderen. Zijn de ouders niet getrouwd of zijn zij geen geregistreerde partners, dan dient het gezamenlijk gezag aangevraagd te worden bij de rechtbank. Het gezamenlijk gezag blijft na de scheiding van de ouders in stand. Als één van beide ouders komt te overlijden, oefent de andere ouder voortaan alleen het gezag uit over de kinderen.

Wat is een vakantieschema?

In een vakantieschema wordt specifiek vastgelegd hoe de schoolvakanties en feestdagen verdeeld worden zodat de ouders en de kinderen ruim van tevoren weten wanneer de kinderen bij hun moeder respectievelijk vader zijn.

Wat is een goede zorgregeling voor jonge kinderen?

Jonge kinderen zijn gebaat bij structuur, stabiliteit en veiligheid. De huidige opvatting onder pedagogen over de beste manier om dat te realiseren en de veilige hechting van een zeer jong kind te bewerkstelligen, is een regeling waarbij het kind één vaste en duidelijke verblijfplaats heeft en frequent (relatief kort) contact met de andere ouder. Uiteraard hangt dat nauw samen met uw persoonlijke omstandigheden en kan dat in uw situatie anders zijn.

Baby’s hebben een beperkt vermogen om zich een afwezige ouder te herinneren. Het is belangrijk dat de andere ouder deelneemt aan de dagelijkse regelmaat zoals voeden, slapen, in bad doen, spel. Het contact dient frequent plaats te vinden. Scheiding van een ouder gedurende meer dan drie dagen maakt het voor het jonge kind moeilijk om een gezonde hechtingsrelatie te krijgen. Naarmate een kind ouder wordt, kan er meer tijd met de andere ouder worden doorgebracht en kunnen de tussenpozen langer worden.

Ik mag mijn kind niet zien, wat te doen?

Als de zorgregeling is vastgelegd in een beschikking, dan kan in die situatie bij de rechter om nakoming worden gevraagd.
Als de zorgregeling (nog) niet in een beschikking is vastgelegd, kan door de rechtbank op korte termijn een voorlopige zorgregeling worden vastgesteld. Een dergelijke voorlopige zorgregeling geldt zolang daarover nog niet definitief is beslist.

Dat kan als u gezamenlijk gezag heeft over uw kind(-eren), maar ook als u geen gezag heeft, maar uw kind(-eren) wel hebt erkend, kunt u de rechter verzoeken een zorgregeling vast te leggen.

Heeft u vragen over het bovenstaande of over een ander onderwerp? U kunt ons bellen op 070-3154000, of mailen op secretariaat@chambersadvocaten.nl.