Vaststelling en wijziging partneralimentatie

Hoe verlaag ik mijn alimentatie/hoe betaal ik minder alimentatie?

Een rechterlijke uitspraak of een overeenkomst over alimentatie kan door de rechter worden gewijzigd wanneer zij later door een wijziging in de omstandigheden ophoudt aan de wettelijke maatstaven te voldoen. Vereist is een wijziging van de omstandigheden zoals die door de rechter ten tijde van zijn beslissing zijn vastgesteld, respectievelijk van de omstandigheden waarbij partijen bij het sluiten van de overeenkomst zijn uitgegaan. Er moet zich een wijziging van omstandigheden hebben voorgedaan die meebrengt dat de uitspraak van de overeenkomst niet meer aan de wettelijke maatstaven voldoet. Niet elke wijziging van omstandigheden is voldoende voor wijziging van de alimentatie. Als een door de rechter vastgestelde of tussen partijen overeengekomen alimentatie voor wijziging vatbaar is, moet een nieuwe alimentatie worden vastgesteld aan de hand van alle op dat moment bestaande feiten en omstandigheden. Een rechterlijke uitspraak over alimentatie kan ook worden gewijzigd als zij van aanvang af niet aan de wettelijke maatstaven heeft beantwoord omdat bij die uitspraak van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan. Een overeenkomst over alimentatie kan ook worden gewijzigd indien zij is aangegaan met grove miskenning van de wettelijke maatstaven.

Wat is de alimentatietermijn? Vijf jaar of twaalf jaar?

Als de echtgenoten korter dan vijf jaar zijn gehuwd en uit dat huwelijk geen kinderen zijn geboren, dan is de alimentatieduur maximaal gelijk aan de huwelijksduur. Indien er kinderen uit het huwelijk zijn geboren of indien een kinderloos huwelijk langer dan vijf jaar heeft geduurd, geldt in beginsel een alimentatieduur van maximaal twaalf jaar.

Wat is een draagkrachtberekening?

Een draagkrachtberekening is een berekening gebaseerd op de Trema-normen/alimentatierichtlijnen waarin berekend wordt welk bedrag de alimentatieplichtige maximaal aan alimentatie kan betalen.

Wat zijn Trema-normen?

Trema-normen worden ook wel alimentatienormen genoemd die zijn vastgelegd in het Trema-rapport. Dit rapport bevat de aanbevelingen en rapporten van de Werkgroep Alimentatienormen van de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak. Het rapport geeft aanbevelingen voor eenvormige praktische invulling van de wettelijke maatstaven, behoefte en draagkracht. Het rapport kan worden geraadpleegd via www.rechtspraak.nl.

Wanneer krijg ik alimentatie?

Behoefte is een voorwaarde voor vaststelling van alimentatie. Men is behoeftig indien men niet zelf volledig in het eigen levensonderhoud kan voorzien. Dat wil zeggen indien men zelf de nodige middelen mist en die ook in redelijkheid niet kan verwerven. De vast te stellen alimentatie mag de behoefte of de draagkracht niet overstijgen. De laagste van de twee vormt dus het maximum.

Wanneer stopt de alimentatie?

De alimentatie stopt als de alimentatiegerechtigde of de alimentatieplichtige overlijdt.
De alimentatie stopt als de alimentatiegerechtigde niet meer behoeftig is omdat hij/zij volledig in het eigen levensonderhoud kan voorzien.
De alimentatie stopt als de alimentatiegerechtigde met een ander gaat samenleven als waren zij gehuwd of als hadden zij een geregistreerd partnerschap laten registreren. Dit volgt uit artikel 1:160 BW.
De alimentatie stopt indien de rechtbank heeft beslist dat de alimentatieplichtige geen draagkracht (meer) heeft om de alimentatie te betalen.
De alimentatie stopt als men gerekend vanaf de echtscheidingsdatum vijf respectievelijk twaalf jaar alimentatie heeft ontvangen.
Hoe verleng ik de alimentatie?

Na het verstrijken van de alimentatieperiode van maximaal vijf respectievelijk twaalf jaar, kan de alimentatiegerechtigde binnen drie maanden een verzoek bij de rechtbank indienen tot verlenging van de alimentatietermijn. Indien de beëindiging van de uitkering ten gevolge van het verstrijken van de termijn van zo ingrijpende aard is dat ongewijzigde handhaving van die termijn naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van de alimentatiegerechtigde kan worden gevergd, kan de rechter op verzoek van de alimentatiegerechtigde de alimentatietermijn verlengen. De eisen waaraan moet zijn voldaan zijn zwaar.

Mijn ex woont samen, mag ik stoppen met alimentatie betalen?

De wet bepaalt in artikel 1:160 BW dat de alimentatieplicht eindigt wanneer de alimentatiegerechtigde opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat of is gaan samenleven met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren. Als criteria voor het samenleven als waren zij gehuwd gelden een gemeenschappelijke huishouding en wederzijdse verzorging. De alimentatieplichtige moet de samenleving bewijzen. Op de alimentatieplichtige rust de bewijslast.

Wat is een niet-wijzigingsbeding?

Als partijen een alimentatie zijn overeengekomen of hebben afgesproken dat er over en weer geen alimentatie verschuldigd is, kan daaraan een niet-wijzigingsbeding worden gekoppeld. Het beding betekent dat genoemde afspraak niet gewijzigd kan worden, ook niet indien in de toekomst sprake zal zijn van een wijziging van omstandigheden. Wijziging kan wel plaatsvinden in geval van zo ingrijpende wijziging van omstandigheden dat de partij die de wijziging verzoekt naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer aan het niet-wijzigingsbeding mag worden gehouden.