Op te stellen zorgverdelingsplan, ouderschapsplan of vast te stellen omgangsregeling

Wat is een ouderschapsplan?

In een ouderschapsplan worden de afspraken tussen ouders die gaan scheiden over de uitoefening van hun ouderschap vastgelegd. Er worden afspraken gemaakt over verzorging, ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen. Een ouderschapsplan wordt ook wel zorgplan of zorgmodel genoemd. De volgende punten kunnen in een ouderschapsplan geregeld worden:

 • de dagelijkse zorg voor de kinderen (waar blijven de kinderen, wie haalt en brengt);
 • school;
 • sport;
 • medische zorg;
 • vakantie;
 • bijzondere dagen (verjaardagen e.d.);
 • financiën (beheer spaarrekeningen, bijdragen van de ouders);
 • communicatie tussen de ouders (informeren en raadplegen);
 • halen en brengen van de kinderen.

De Wet Bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding bepaalt dat ouders die gaan scheiden verplicht zijn een dergelijk ouderschapsplan op te stellen. De rechtbank spreekt de door één der partijen of de door partijen gezamenlijke verzochte echtscheiding bij aanwezigheid van kinderen pas uit indien een ouderschapsplan is opgesteld. Als echter wordt aangetoond dat het de ouders niet lukt om overeenstemming te bereiken over de inhoud van het ouderschapsplan, zal de rechtbank daarover een oordeel vellen en de echtscheiding uitspreken ondanks het ontbreken van een ouderschapsplan.

Wat moet er in een ouderschapsplan staan?

Volgens de Wet Bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding moet een ouderschapsplan afspraken bevatten over minimaal de volgende zaken:

 • de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken of de regeling van het recht en de verplichting tot omgang;
 • de wijze van informatieverschaffing en raadpleging bij belangrijke kwesties waaronder het financiële vermogen van de kinderen;
 • de regeling van de kosten van verzorging en opvoeding.

Wat is co-ouderschap?

Co-ouderschap is geen wettelijke term. In de praktijk wordt de term co-ouderschap gebruikt indien de zorg over de kinderen (bijna) bij helfte tussen de ouders wordt gedeeld. De term co-ouderschap dient niet verward te worden met gezamenlijk gezag. Gezag ziet op de ouderlijke verantwoordelijkheid en het nemen van beslissingen over de kinderen.

Wat is een zorgverdeling?

Een zorgverdeling wordt ook wel een zorgregeling of omgangsregeling genoemd. Het betreft een regeling waarin wordt vastgelegd hoe de dagelijkse zorg voor de kinderen is geregeld. Ofwel wanneer de kinderen bij moeder respectievelijk vader verblijven.

Wat is een zorgregeling?

Een zorgregeling wordt ook wel een zorgverdeling of omgangsregeling genoemd. Het betreft een regeling waarin wordt vastgelegd hoe de dagelijkse zorg voor de kinderen is geregeld. Ofwel wanneer de kinderen bij moeder respectievelijk vader verblijven.

Wat als ik overlijd?

In beginsel oefenen ouders gezamenlijk het gezag uit over de uit hun huwelijk geboren kinderen. Het gezag loopt na de echtscheiding door. Als een van beide ouders komt te overlijden, oefent de andere ouder voortaan alleen het gezag uit over de kinderen.

Wat is een vakantieschema?

In een vakantieschema wordt specifiek vastgelegd hoe de schoolvakanties en feestdagen verdeeld worden zodat de ouders en de kinderen ruim van tevoren weten wanneer de kinderen bij hun moeder respectievelijk vader zijn.

Wat is een bezoekregeling voor jonge kinderen?

Jonge kinderen zijn gebaat bij structuur, stabiliteit en veiligheid. De beste manier om dat te bewerkstelligen is het maken van een regeling waarbij het kind één vaste en duidelijke verblijfplaats heeft en frequent (relatief kort) contact met de andere ouder. Baby’s hebben namelijk een zeer beperkt vermogen om zich een afwezige ouder te herinneren. Het is belangrijk dat de andere ouder deelneemt aan de dagelijkse regelmaat zoals voeden, slapen, in bad doen, spel. Het contact dient frequent plaats te vinden. Scheiding van een ouder gedurende meer dan drie dagen maakt het voor het kind moeilijk om een gezonde hechtingsrelatie te krijgen. Naar mate een kind ouder wordt kan er meer tijd met de andere ouder worden doorgebracht en kunnen de tussenpozen langer worden.

Ik mag mijn kind niet zien, wat te doen?

Als de zorgregeling is vastgelegd in een beschikking, kan in kort geding om nakoming worden gevraagd. Indien er (nog) geen beschikking is waarin de zorgregeling is vastgelegd, en u nog getrouwd bent, kan een procedure voorlopige voorzieningen aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank. Dan wordt er op korte termijn door de rechtbank een voorlopige zorgregeling vastgesteld. Een dergelijke voorlopige zorgregeling geldt zolang in de hoofdzaak (de echtscheidingsprocedure) nog niet definitief daarover is beslist. Indien men niet gehuwd is, er geen beschikking over de zorgregeling is terwijl men wel gezamenlijk gezag over het kind uitoefent, kan deze kwestie in een 1:253a BW-procedure worden voorgelegd. Zijn de ouders nooit met elkaar getrouwd geweest en is er geen gezamenlijk gezag, dan dient deze kwestie in kort geding aan het oordeel van de rechter te worden voorgelegd.