Curatele, bewind en mentorschap

Als een meerderjarige persoon niet in staat is zijn/haar belangen te behartigen wegens onder meer een psychische stoornis, dan kan hij zelf of iemand uit zijn omgeving, bij voorkeur een familielid, de kantonrechter in de woonplaats van de persoon om wie het gaat, om ondercuratelestelling vragen. Er wordt dan een curator benoemd die beslissingen kan nemen ten aanzien van het vermogen, maar ook ten aanzien van de persoonlijke belangen van degene die onder curatele is gesteld. De ondercuratelestelling wordt bekend gemaakt door publicatie.

Als het alleen om het vermogen van een persoon gaat , is het zogenaamde beschermingsbewind voldoende.

Gaat het uitsluitend om het behartigen van de persoonlijke belangen (bijvoorbeeld medische aangelegenheden) dan is mentorschap toereikend.

Op 1 mei 2007 zijn aanbevelingen van het Landelijk Overleg Kantonrechtervoorzitters vastgesteld met betrekking tot curatele. Deze aanbevelingen worden regelmatig bijgesteld en zijn te vinden op www.rechtspraak.nl.