Enter your keyword

naamrecht

NAAMRECHT (WIJZIGING VOORNAAM OF GESLACHTSNAAM)

Voornaamswijziging

Een verzoek tot voornaamswijziging moet met behulp van een advocaat bij de rechtbank worden ingediend. Het verzoek moet goed gemotiveerd zijn. De nieuw verzochte voornaam mag niet ongepast zijn en er moet sprake zijn van voldoende zwaarwegende belangen. Een zwaarwegend persoonlijk belang is bijvoorbeeld aanwezig bij adoptie of na een geslachtsverandering. Daarnaast mogen er geen redenen van algemeen belang zijn die zich tegen de naamswijziging verzetten.

De naamswijziging is pas officieel als de wijziging door de rechtbank is toegestaan én in het geboorteregister is ingeschreven.

Geslachtsnaamswijziging

Een achternaam (geslachtsnaam) kan worden gewijzigd omdat er een nieuwe familieband ontstaat, zoals na echtscheiding, adoptie, erkenning en vaderschapsactie.

Na ontbinding van een huwelijk of verbreken van een relatie kan het kind de naam krijgen van de ouder die het kind verzorgt en opvoedt. Als een ouder het kind samen met een partner (niet-ouder) opvoedt, kan het kind de naam krijgen van de partner. Als een kind wordt opgevoed en verzorgd door pleegouders, kan het kind de naam krijgen van een van de pleegouders.

De nieuwe naamgever moet het kind gedurende een bepaalde aaneengesloten periode (onmiddellijk voorafgaand aan het verzoek) hebben verzorgd en opgevoed. Voor kinderen onder de twaalf jaar is dat vijf jaar, voor oudere kinderen drie jaar.

Het verzoek om achternaamswijziging moet worden gedaan door de wettelijke vertegenwoordiger(s) van het kind.

Ook kan een volwassene voor zichzelf om achternaamswijziging verzoeken in de volgende gevallen:

  • een meerderjarig kind wil de achternaam veranderen in die van de andere ouder of verzorger;
  • een meerderjarige, die tijdens de minderjarigheid een naamswijziging heeft ondergaan, wil deze ongedaan wil maken;
  • indien het gaat om een niet-Nederlandse achternaam;
  • indien het gaat om een onwelvoeglijke of bespottelijkeachternaam;
  • indien het gaat om een onjuist gespelde achternaam;
  • indien men toevoeging van een achternaam wenst, waarvankan worden aangetoond dat deze al deel uitmaakte van defamilienaam, toen de burgerlijke stand werd ingevoerd;
  • indien men wenst dat de achternaam van de moeder wordttoegevoegd, als deze naam is uitgestorven of met uitstervenwordt bedreigd;
  • indien het betreft een Friese naam in de huidige Friesespelling.Een verzoek tot achternaamswijziging kunt u zelf zonder vertegenwoordiging door een advocaat indienen bij de Dienst Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De nadere voorwaarden zijn de vinden op de website van het Ministerie https://www.justis.nl/producten/naamswijziging/aanvraagproced ure/index.aspx

Heeft u vragen over het voorgaande of over een ander onderwerp? Bel ons op 070-3154000 of mail ons op secretariaat@chambersadvocaten.nl