Enter your keyword

kinderalimentatie

Hoe hoog is de kinderalimentatie?

De wet bepaalt of een persoon verplicht is levensonderhoud te verstrekken aan een ander persoon. De verplichting van (stief)ouders naar hun minderjarige en jong meerderjarige (stief)kinderen toe bestaat onafhankelijk van de vraag of er sprake is van behoeftigheid. De werkgroep Alimentatienormen geeft concrete richtlijnen ten aanzien van de kosten van minderjarige kinderen. Voor de vaststelling van de behoefte aan een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van kinderen is in samenwerking met het Nibud een systeem ontwikkeld, gebaseerd op CBS-cijfers dat is neergelegd in het rapport “de kosten van kinderen ten behoeve van vaststelling kinderalimentatie”. Dit systeem heeft geresulteerd in een tabel “eigen bijdrage kosten van kinderen”. Aan de hand van de leeftijd van de tot het gezin behorende kinderen en het netto besteedbare gezinsinkomen ten tijde van het feitelijk uiteengaan van de ouders volgen uit de tabel de kosten van de minderjarige kinderen die niet door de kinderbijslag worden gedekt.

Wat zijn wettelijke maatstaven?

De wettelijke maatstaven voor de bepaling van het bedrag aan alimentatie zijn de behoefte van de onderhoudsgerechtigde en de draagkracht van de onderhoudsplichtige(n). De onderhoudsplichtigen dienen naar verhouding van draagkracht in de kosten van de onderhoudsgerechtigde bij te dragen. De werkgroep Alimentatienormen heeft richtlijnen vastgesteld aan de hand waarvan de draagkracht van de onderhoudsplichtige(n) wordt vastgesteld.

Hoe kan ik de kinderalimentatie verhogen/verlagen?

Als het in onderling overleg tussen de ouders niet lukt om een ander bedrag aan kinderalimentatie overeen te komen, kan de rechtbank op verzoek van een ouder de hoogte van de kinderalimentatie wijzigen indien er sprake is van een wijziging van omstandigheden. Een rechterlijke uitspraak over alimentatie kan ook worden gewijzigd indien zij van aanvang af niet aan de wettelijke maatstaven heeft beantwoord omdat bij die uitspraak van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan. Een tussen de ouders gesloten overeenkomst over alimentatie kan ook worden gewijzigd indien zij is aangegaan met grove miskenning van de wettelijke maatstaven.

Heeft u vragen over het bovenstaande of over een ander onderwerp? Bel ons op 070-3154000 of mail ons op secretariaat@chambersadvocaten.nl