Enter your keyword

gezag en voogdij

GEZAG EN VOOGDIJ

Gehuwde ouders en ouders met een geregistreerd partnerschap zijn automatisch belast met het gezag over de uit hun huwelijk geboren kinderen (artikel 1:245 BW). Na het huwelijk blijft het gezag in stand, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om uitsluitend één ouder met het gezag te belasten. De wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding d.d. 1 maart 2009, Stbl 2008, 500noemt in art.1:251 a lid 1 BW als criteria voor het aan één der ouders toekennen van het eenhoofdig gezag:

“Er moet een onaanvaardbaar risico zijn dat het kind klem of verloren dreigt te raken tussen de ouders en het is niet te verwachten dat hierin binnen afzienbare termijn verandering komt;
de wijziging van het gezag is anderszins in het belang van het kind noodzakelijk.”

Uit de rechterlijke uitspraken over dit onderwerp blijkt dat een verzoek om eenhoofdig gezag, niet snel wordt gehonoreerd en dat van ouders wordt verwacht dat zij aantoonbaar hun best hebben gedaan beter met elkaar te praten in het belang van hun kinderen.

Een ouder, die alleen gezag heeft, kan ook met een ander dan de andere ouder gezag uitoefenen op grond van artikel 1:253 t BW, als die ander in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat en er al een tijd één gezin bestaat, mits in het belang van het kind.

Ook ouders die niet zijn gehuwd en geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen gezamenlijk gezag over hun kinderen hebben op grond van artikel 1:252 BW. Een eenvoudig formulier invullen dat via internet te verkrijgen is en het indienen van dit formulier bij het gezagsregister, is daarvoor voldoende.

Voogdij kan worden uitgeoefend door een voogd of door twee voogden gezamenlijk. De term is gereserveerd voor anderen dan ouders. Voogdij ontstaat door een beslissing van de rechter, door een testamentaire voorziening of door het overlijden van de met het gezag belaste ouder die met een ander (dan de andere ouder) het gezag uitoefende.

Ook al wordt in een testament bepaald dat er bij overlijden van bijvoorbeeld moeder een ander voogd wordt, na echtscheiding behoudt de andere ouder die voorheen het gezag had dit gezag en oefent het voortaan alleen uit.

Op grond van art. 1:253a BW kan aan de rechtbank worden verzocht om een uitspraak te doen over de geschillen tussen ouders die samen met het gezag zijn belast. Dat kan gaan om het afgeven van een paspoort, de keuze voor een school of een verhuizing.

Voor een reis naar het buitenland is een toestemmingsformulier van de andere met het gezag belaste ouder noodzakelijk.

Met name over de vraag of één van de ouders zonder toestemming van de andere ouder met de minderjarige mag verhuizen binnen of buiten Nederland is de laatste jaren een stroom van rechterlijk uitspraken afgegeven ( zie elders op onze website).

Wij hebben veel ervaring met voornoemde zaken en kunnen u hierbij van dienst zijn.

Heeft u vragen over het bovenstaande of over een ander onderwerp? U kunt ons bellen op 070-3154000, of mailen op secretariaat@chambersadvocaten.nl.