Enter your keyword

Waar houdt een rechter rekening mee als een ouder met de kinderen wil verhuizen?

Waar houdt een rechter rekening mee als een ouder met de kinderen wil verhuizen?

Waar houdt een rechter rekening mee als een ouder met de kinderen wil verhuizen?

Waar houdt een rechter rekening mee als een ouder met de kinderen wil verhuizen?

Als een gescheiden ouder bij wie de kinderen het hoofdverblijf hebben, wil verhuizen, is dat een omstandigheid waarover de ouders met gezamenlijk gezag samen een beslissing moeten nemen. De ene ouder mag niet zonder de instemming van de andere gezag dragende ouder met de kinderen verhuizen. Als de ouders geen overeenstemming bereiken over een verhuizing dient deze kwestie aan de rechter te worden voorgelegd. De vele uitspraken die in dit soort zaken zijn gedaan, hebben geleid tot toetsingscriteria aan de hand waarvan de rechter beslist of een ouder wel of niet met de kinderen mag verhuizen. De rechtbank beslist aan de hand van alle feiten en omstandigheden. De rechter neemt een beslissing die hij in het belang van het kind juist acht. De rechter weegt de belangen van elke ouder en de kinderen tegen elkaar af. Dit kan er soms toe leiden dat het belang van een ouder door de rechter zwaarder wordt gewogen dan het belang van het kind. De toetsingscriteria die uit gerechtelijke uitspraken afgeleid kunnen worden zijn:

– De noodzaak om te verhuizen;

– De mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid;

– De door de verhuizende ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor de kinderen en de andere ouder te verzachten en/of te compenseren;

– De mate waarin de ouders in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg;

– De verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van de zorg;

– De rechten van de andere ouderen en de kinderen op onverminderd contact met elkaar in een vertrouwde omgeving;

– De leeftijd van de kinderen, hun mening en de mate waarin de minderjarigen geworteld zijn in hun omgeving of juist gewend zijn aan verhuizingen;

– De (extra) kosten van de omgang na de verhuizing.

De gerechtelijke uitspraken laten zien dat met name de invloed die een verhuizing zal hebben op het contact tussen de kinderen en de niet verhuizende ouder een belangrijke rol speelt. Een verandering van woonplaats die met zich meebrengt dat het contact tussen de achterblijvende ouder en de kinderen aanzienlijk minder wordt of minder frequent zal kunnen plaatsvinden, wordt doorgaans niet in het belang van de kinderen en de niet verhuizende ouder geacht te zijn. De belangen van de kinderen en de niet verhuizende ouder wegen dan zwaarder dan het belang van de ouder die wil verhuizen. Hoe de belangenafweging door de rechter zal uitpakken, zal van geval tot geval verschillen en hangt nauw samen met de specifieke feiten en omstandigheden van het geval.

Heeft u vragen over het bovenstaande of over een ander onderwerp? U kun ons bellen op 070-3154000 of mailen op secretariaat@chambersadvocaten.nl