Enter your keyword

Onterven van kinderen

Onterven van kinderen

Onterven van kinderen

In mijn erfrechtpraktijk speelt regelmatig de “onterving van kinderen” een rol. Sommige ouders besluiten op enig moment in hun leven een kind of hun kinderen te onterven. In de praktijk blijkt dit zelfs steeds vaker voor te komen. Er zijn verschillende redenen om een of meer kinderen te onterven. Soms is er al jaren geen contact meer tussen de ouder en het kind, of is het contact tussen ouder en kind ernstig verstoord.

Een onterving heeft vaak een grote impact op de onterfde en komt soms onverwacht. Veel vragen leven er en veel moet er worden uitgezocht. Is een
onterving van kinderen eigenlijk wel mogelijk? Wat is het gevolg? Wat is eigenlijk een kindsdeel? In het onderstaande in vogelvlucht een aantal aandachtspunten die van belang zijn bij de onterving van een kind:

–  Een onterving is mogelijk, maar alleen als die in een testament (dat door de notaris wordt opgemaakt) is opgenomen;
–  Kinderen kunnen ondanks een onterving toch aanspraak maken op hun legitieme portie;
–  De legitieme portie is het deel van de nalatenschap dat aan kinderen moet worden nagelaten na het overlijden van een van hun ouders, ongeacht hetgeen de overledene in zijn of haar testament had bepaald. Deze legitieme portie bedraagt – eenvoudig gezegd – de helft van het wettelijk erfdeel.
–  De legitieme portie geeft slechts recht op een geldvordering. Een onterfd kind kan dus geen goederen opeisen, zoals een gedeelte van de inboedel.
–  De legitieme portie is niet opeisbaar alvorens zes maanden zijn verstreken na het overlijden van de ouder. Het onterfde kind dient binnen vijf jaar na het overlijden van de ouder aanspraak te maken op zijn of haar legitieme portie;
– Als de wettelijke verdeling van toepassing is – dat wil zeggen als de langstlevende alle goederen van de nalatenschap krijgt, onder de verplichtingen om de schulden voor zijn/haar rekening te nemen, waarbij de kinderen hun erfdeel in de vorm van een niet opeisbare geldvordering op de langstlevende echtgenoot krijgen – kan het onterfde kind zijn of haar
legitieme portie pas opeisen bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot;
–  Bij het berekenen van de legitieme portie wordt ook rekening gehouden met bepaalde giften die gedaan zijn door de ouder tijdens zijn of haar leven;
–  De legitimaire massa bestaat aldus uit de waarde van de nalatenschap, verminderd met bepaalde schulden en vermeerderd met bepaalde giften.

Uit het voorgaande blijkt al dat de onterving en de legitieme portie geen eenvoudige onderwerpen zijn. Helaas ontstaan hierover in de praktijk veel
conflicten. Ter voorkoming van die geschillen en in geval de conflicten al zijn ontstaan, ben ik u graag van dienst. U kunt mij bereiken op 070-3657172 of op sluijs@chambersadvocaten.nl.